Stadgar

Stadgar för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

FÖRBUNDETS SYFTE

§ 1 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund har till ändamål att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv.

§ 2 Förbundet skall för detta ändamål:
−bedriva samordnad recipientkontroll i avrinningsområdet
−delta i Gullspångsälvens vattenråds verksamhet
−lämna medlemmarna upplysningar och råd i ärenden, som berör förbundets verksamhetsområde

Medlemmarna bidrar till verksamheten med
− kunskap om lokala förhållanden
− kunskap om egen verksamhet
− tidigare erfarenheter av miljövård och övervakning
− utförande av beslutade åtgärdsprogram

Nya angränsande verksamheter kan tillkomma

FIRMA

§ 3 Föreningens firma är Gullspångsälvens vattenvårdsförbund. Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun.

MEDLEMSKAP

§ 4 Till medlem antas företag, kommuner och organisationer som har intresse av eller anspråk på vattenresursen inom avrinningsområdet. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.

§ 5 Varje medlem är skyldig att:

− till förbundet erlägga de avgifter som förbundsmötet beslutar om
− svara för sin del av förbundets verksamheter i vattenförvaltningen
− i övrigt följa förbundets stadgar

Medlem i vattenvårdsförbundet är också medlem i vattenrådet.

§ 6 Medlem, som önskar utträda ur förbundet, skall göra skriftlig anmälan hos styrelsen. Utträdet äger rum vid det årsskifte, som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan inkommit.

Medlem, som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot förbundet, kan av styrelsen uteslutas. Medlemskapet upphör vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet, äger ej rätt till förbundets tillgångar och inbetalda årliga avgifter återbetalas inte.

FÖRBUNDSMÖTEN

§ 7 Ordinarie förbundsmöte skall hållas före juni månads utgång. Förbundsmöte hålls gemensamt för vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Medlem endast i vattenrådet har ej rösträtt i frågor som rör recipientkontrollen och vattenvårdsförbundets ekonomiska frågor.

Extra förbundsmöte skall hållas då revisorerna eller minst hälften av medlemmarna gör framställning hos styrelsen eller om styrelsen beslutar så.

Av revisorerna eller medlemmarna påkallat förbundsmöte skall hållas inom två månader efter det framställning gjordes.

§ 8 Kallelse till förbundsmöte skall ske senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra förbundsmöte.

Ärende, som medlem önskar ta upp till behandling på förbundsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före förbundsmötet.

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande och 2 justerare/rösträknare för mötet
3. Fråga om godkännande av dagordning
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare och kassaförvaltare
6. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
7. Redogörelse för resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Beslut i anledning av förbundets överskott eller underskott enligt balansräkning
12.Val av styrelse enligt ordningen i § 11 andra stycket
13.Val av förbundets ordförande udda årtal och vice ordförande jämna årtal
14.Val av 2 revisorer och 2 ersättare
15.Utseende av valberedning med sammankallande och högst 2 ytterligare ledamöter
16.Rapport om medlemsförändringar
17.Fastställande av budget, arbetsplan och organisationsplan för nästföljande verksamhetsår
18.Fastställande av medlemsavgift samt andelstal och utdebitering per andel för verksamhet och undersökningar, för nästföljande verksamhetsår
19.Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

§ 9 Erinran mot föreslagna andelstal, budget eller av medlem väckt fråga skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

§ 10 Beslut på förbundsmöte fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Medlem företräds vid förbundsmöte av ett ombud som har yttranderätt och rösträtt.

Andra deltagare från medlemsorganisation samt representanter för medlemmar i referensnätverket och tillsynsmyndigheter har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt på förbundsmöte.

STYRELSEN

§ 11 Styrelsen väljs vid förbundsmöte och är gemensam för vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Styrelsen består av förbundets ordförande och vice ordförande, 6 ytterligare ledamöter jämte 8 personliga ersättare. Styrelseledamots mandattid ska vara två år.

Fyra av ledamöterna jämte ersättare har mandattid från val jämnt årtal och fyra av ledamöterna jämte ersättare har mandattid från val udda årtal.

Kommunerna och industrin nominerar två ledamöter och två ersättare vardera. Vatten- och avloppsverksamheterna, nominerar en ledamot och en ersättare. Två styrelseledamöter och två ersättare nomineras bland övriga företagsmedlemmar. Vattenrådet nominerar en styrelseledamot jämte en ersättare

Styrelseledamöternas mandattid är fram till förbundsmöte hålls.

Styrelsens, tillika förbundets, ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

För beredning av ett visst ärende kan styrelsen vid behov utse en särskild arbetsgrupp eller anlita särskild sakkunnig.

§ 12 Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Om ordinarie ledamot är frånvarande tjänstgör den personliga ersättaren. Om även den personliga ersättaren är frånvarande tjänstgör annan ersättare från i första hand samma grupp (kommun/industri/VA/vattenrådet) och i andra hand annan ersättare.

FIRMA

§ 13 Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser.

EKONOMI

§ 14 Förbundets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Kostnaderna för förbundet skall täckas genom avgifter från medlemmarna. Medlemsavgift och verksamhetsavgift erläggs av medlem utifrån beslut på årsmötet.

Medlemmar som deltar i den samordnade recipientkontrollen skall årligen erlägga en undersökningsavgift enligt de andelstal och de andelsavgifter, som förbundsmötet fastställer.

Avgifterna skall erläggas efter anmodan från förbundet. Medlemsavgiften erläggs senast 31 mars det år avgiften avser. Verksamhetsavgiften är uppdelad på två inbetalningar. Hälften av avgiften betalas senast den 31 mars, hälften senast den 30 september det år avgiften avser.

§ 16 Förbundets räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka jämte två ersättare, utses vid ordinarie förbundsmöte. Räkenskaperna och årsberättelsen för det gångna verksamhetsåret skall före den första mars överlämnas till revisorerna, som senast den första april skall lämna sin revisionsberättelse.

VATTENSAMVERKANSOMRÅDE

§ 17 Gullspångsälvens avrinningsområde indelas i tre vattensamverkansområden. De är Timsälvens vattensamverkansområde ner till Alkvettern, Svartälvens vattensamverkansområde ner till Malmlången och Gullspångsälvens vattensamverkansområde som är området från Alkvettern och Malmlången och nedströms.

REFERENSNÄTVERK

§ 18 För deltagande i förbundets olika organ får dessa inbjuda tjänstemän från vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner samt forskare och andra sakkunniga. Dessa ingår i förbundets referensnätverk.

ORGANISATIONSPLAN

§ 19 Förbundsmötet skall årligen besluta om en organisationsplan som beskriver förbundets organisatoriska uppbyggnad utöver den stadgeenliga under följande verksamhetsår. Organisationsplanen skall innehålla de funktioner som förbundet avser att driva permanent under året och på vilket sätt de olika funktionerna skall bemannas.

ARBETSPLAN

§ 20 Förbundsmötet skall årligen besluta om en arbetsplan som beskriver förbundets planerade verksamhet under följande verksamhetsår. Arbetsplanen skall innehålla ansvar och arbetsuppgifter för de funktioner som beskrivs i organisationsplanen.

STADGEÄNDRING

§ 21 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

UPPLÖSNING

§ 22 Beslut om förbundets upplösning skall fattas på två på varandra följande förbundsmöten, varvid det ena skall vara ett ordinarie. Tiden mellan förbundsmötena skall vara minst tre månader.

§ 23 Vid upplösning skall förbundets tillgångar/skulder fördelas enligt de andelstal som gäller för verksamhetsavgiften vid upplösningstillfället

Stagar för Gullspångsälvens vattenråd

VATTENRÅDETS SYFTE

§ 1 Gullspångsälvens vattenråd har till ändamål att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv.

§ 2 Vattenrådet skall för detta ändamål:

− verka som vattenråd inom vattenförvaltningen och genomföra de samverkansaktiviteter som behövs
− samarbeta med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid utformandet av

- Beskrivning
- Miljömål och miljökvalitetsnormer
- Åtgärdsprogram
- Miljöövervakning
- Förvaltningsplan för avrinningsområdet

− lämna medlemmarna upplysningar och råd i ärenden, som berör vattenrådets verksamhetsområde

Medlemmarna bidrar till verksamheten med
− kunskap om lokala förhållanden
− kunskap om egen verksamhet
− tidigare erfarenheter av miljövård och övervakning
− utförande av beslutade åtgärdsprogram

Nya angränsande verksamheter kan tillkomma

FIRMA

§ 3 Föreningens firma är Gullspångsälvens vattenråd. Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun.

MEDLEMSKAP

§ 4 Till medlem antas företag, kommuner, organisationer och personer som har intresse av eller anspråk på vattenresursen inom avrinningsområdet. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen

§ 5 Varje medlem är skyldig att:

− till vattenrådet erlägga de avgifter som årsmötet beslutar om
− svara för sin del av vattenrådets verksamheter i vattenförvaltningen
− i övrigt följa vattenrådets stadgar

§ 6 Medlem, som önskar utträda ur vattenrådet, skall göra skriftlig anmälan hos styrelsen. Utträdet äger rum vid det årsskifte, som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan inkommit.

Medlem, som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot vattenrådet, kan av styrelsen uteslutas. Medlemskapet upphör vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur vattenrådet, äger ej rätt till vattenrådets tillgångar och inbetalda årliga avgifter återbetalas inte.

ÅRSMÖTEN

§ 7 Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Årsmöte hålls gemensamt för vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Medlem endast i vattenrådet har ej rösträtt i frågor som rör recipientkontrollen och vattenvårdsförbundets ekonomiska frågor.

Extra årsmöte skall hållas då revisorerna eller minst hälften av medlemmarna gör framställning hos styrelsen eller om styrelsen beslutar så.

Av revisorerna eller medlemmarna påkallat årsmöte skall hållas inom två månader efter det framställning gjordes.

§ 8 Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra årsmöte.

Ärende, som medlem önskar ta upp till behandling på årsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande och 2 justerare/rösträknare för mötet
3. Fråga om godkännande av dagordning
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare och kassaförvaltare
6. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
7. Redogörelse för resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Beslut i anledning av förbundets överskott eller underskott enligt balansräkning
12.Val av styrelse enligt ordningen i § 11 andra stycket
13.Val av vattenrådets ordförande udda årtal och vice ordförande jämna årtal
14.Val av 2 revisorer och 2 ersättare
15.Utseende av valberedning med sammankallande och högst 2 ytterligare ledamöter
16.Rapport om medlemsförändringar
17.Fastställande av budget, arbetsplan och organisationsplan för nästföljande verksamhetsår
18. Fastställande av medlemsavgift samt andelstal och utdebitering per andel för verksamhet och undersökningar, för nästföljande verksamhetsår
19.Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

§ 9 Erinran mot, budget eller av medlem väckt fråga skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

§ 10 Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Medlem företräds vid årsmötet av ett ombud som har yttranderätt och rösträtt. Andra deltagare från medlemsorganisation samt representanter för medlemmar i referensnätverket och tillsynsmyndigheter har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt på årsmötet.

STYRELSEN

§ 11 Styrelsen väljs vid årsmötet och är gemensam för vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Styrelsen består av vattenrådets ordförande och vice ordförande, 6 ytterligare ledamöter jämte 8 personliga ersättare. Styrelseledamots mandattid ska vara två år.

Fyra av ledamöterna jämte ersättare har mandattid från val jämnt årtal och fyra av ledamöterna jämte ersättare har mandattid från val udda årtal. Kommunerna och industrin nominerar två ledamöter och två ersättare vardera. Vatten- och avloppsverksamheterna, nominerar en ledamot och en ersättare. Två styrelseledamöter och två ersättare nomineras bland övriga företagsmedlemmar. Vattenrådet nominerar en styrelseledamot jämte en ersättare.

Styrelseledamöternas mandattid är fram till årsmöte hålls.

Styrelsens, tillika vattenrådets, ordförande och vice ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

För beredning av ett visst ärende kan styrelsen vid behov utse en särskild arbetsgrupp eller anlita särskild sakkunnig.

§ 12 Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Om ordinarie ledamot är frånvarande tjänstgör den personliga ersättaren. Om även den personliga ersättaren är frånvarande tjänstgör annan ersättare från i första hand samma grupp (kommun/industri/VA/vattenrådet) och i andra hand annan ersättare.

FIRMA

§ 13 Vattenrådets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser.

EKONOMI

§ 14 Vattenrådets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Kostnaderna för vattenrådet skall täckas genom avgifter från medlemmarna. Medlemsavgift och verksamhetsavgift erläggs av medlem utifrån beslut på årsmötet.

Eventuell medlemsavgift erläggs senast 31 mars det år avgiften avser. Eventuell verksamhetsavgift är uppdelad på två inbetalningar. Hälften av avgiften betalas senast den 31 mars, hälften senast den 30 september det år avgiften avser.

§ 16 Vattenrådets räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka jämte två ersättare, utses vid ordinarie förbundsmöte. Räkenskaperna och årsberättelsen för det gångna verksamhetsåret skall före den första mars överlämnas till revisorerna, som senast den första april skall lämna sin revisionsberättelse.

VATTENRÅDET

§ 17 I vattenrådet får varje medlem delta.

§ 18 Vattenrådets beslut tas enligt följande:

a § I fall där en arbetsgrupp bildats kring en specifik fråga är arbetsgruppen beslutande så länge det inte:

  • Påverkar vattenrådets ekonomi
  • Går mot stadgarna
  • Går mot målet i vattendirektivet att "uppnå en god status i alla vatten".

Arbetsgruppen utser inom sig en ordförande och en sekreterare. Beslut fattas med en röst/medlemsorganisation och enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

b § Ett vattenrådsmöte har rätt att i vattenrådets namn svara på remisser/skrivelser som avser vattenförvaltningen. Detta gäller endast i frågor som utlysts till medlemmarna.

c § I övriga frågor är ett vattenrådsmöte som utlysts till medlemmarna beslutande utifrån nedanstående kriterier:

  • Minst 7 personer med rösträtt är närvarande.
  • Endast medlemmar i vattenrådet har rösträtt
  • Varje medlemsorganisation har en röst
  • Ekonomiska beslut som kan påverka vattenrådets ekonomi ska tas i styrelsen.

Vattenrådsmötet utser inom sig en ordförande och en sekreterare. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

VATTENSAMVERKANSOMRÅDE

§ 19 Gullspångsälvens avrinningsområde indelas i tre vattensamverkansområden. De är Timsälvens vattensamverkansområde ner till Alkvettern, Svartälvens vattensamverkansområde ner till Malmlången och Gullspångsälvens vattensamverkansområde som är området från Alkvettern och Malmlången och nedströms.

REFERENSNÄTVERK

§ 20 För deltagande i vattenrådets olika organ får dessa inbjuda tjänstemän från vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner samt forskare och andra sakkunniga. Dessa ingår i vattenrådets referensnätverk.

ORGANISATIONSPLAN

§ 21 Årsmötet skall årligen besluta om en organisationsplan som beskriver vattenrådets organisatoriska uppbyggnad utöver den stadgeenliga under följande verksamhetsår. Organisationsplanen skall innehålla de funktioner som vattenrådet avser att driva permanent under året och på vilket sätt de olika funktionerna skall bemannas.

ARBETSPLAN

§ 22 Årsmötet skall årligen besluta om en arbetsplan som beskriver vattenrådets planerade verksamhet under följande verksamhetsår. Arbetsplanen skall innehålla ansvar och arbetsuppgifter för de funktioner som beskrivs i organisationsplanen.

STADGEÄNDRING

§ 23 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande

årsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

UPPLÖSNING

§ 24 Beslut om vattenrådets upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten, varvid det ena skall vara ett ordinarie. Tiden mellan årsmötena skall vara minst tre månader.

§ 25 Vid upplösning skall vattenrådets tillgångar/skulder fördelas enligt de andelstal som gäller för verksamhetsavgiften vid upplösningstillfället.