Kvartorpsbäcken

Kvarntorpsbäcken ligger i Degerfors kommun. Den avvattnar Östersjön och Västersjön i östra kommundelen och mynnar i Möckeln. 

.

Projektet i Kvarntorpsbäcken ägs av Möckelns fiskvattenområdesförening och medfinansieras av Gullspångsälvens vattenråd och Degerfors kommun. Projektet startade efter att elfiske i bäcken strax uppströms Möckeln gett höga tätheter av öring hösten 2019. Så många som 55 öring +0 påträffades vilket tyder på att en sjövandrande stor öring gått upp i bäcken för att leka hösten 2018. Efter sommaren 2018 var vattennivåerna låga i de flesta vattendrag och ingen annanstans i länet påträffades så många öringsmolt i samma elfiskelokal under hösten 2019.

För att gynna örningar i Kvarntorpsbäcken och Möckeln söktes LOVA-bidrag från Hav och vattenmyndigheten för att göra biotopvårdande åtgärder i i bäckfåran 2020.

 Under 2020 gjordes åtgärder i nedre delen av Kvarntorpsbäcken, upp till Karlskogavägen. eftersom det finns intressanta strömsträckor även uppströms vägen har ytterligare LOVA-pengar sökts och beviljats för att återställa även dessa till ett mer naturligt tillstånd under 2021.