Examensabeten

Här lägger vi upp förslag för examensarbeten som kan utföras i samarbete mellan vattenrådet och ett universitet. 

1) FRÅN DATA I ARKIVET TILL AKTIVA ÅTGÄRDER
Beskrivning: Gulspångsälvens vattenvårdsförbund har sedan slutet på 60-talet övervakat vattenmiljön i Gullspångsälvens hela avrinningsområde. I övervakningen ingår vattenkemiska parametrar som fosfor, kväve, pH, metaller m.fl. I och med EUs vattendirektiv, som kom i början på 2000-talet, har även biologiska parametrar börjat övervakas. Exempel är påväxtalger och bottenfauna. I dag har vattenvårdsförbundet långa tidsserier (ca 50 år för vissa parametrar) och stora mängder insamlat data. De insamlade data är ett stort kunskapsunderlag när det gäller tex tillståndsprocesser och bedömning av sjöar och vattendrags status. Men vi tror att de data som samlats in kan användas mer aktivt och bidra i större utsträckning till att förbättra våra vattenmiljöer. Framför allt hur de biologiska data vi samlar in kan komma till nytta. Projektet kan tex utformas som en litteraturstudie, framtagande av metoder, eller identifiering av behov och/eller genomförande av ett åtgärdsprojekt. Projektupplägg och slutlig frågeställning utformas tillsammans mellan VVF, studenten och universitet.

Fältarbete ingår: Beroende av frågeställning
Bästa period för arbetet: Går bra att genomföra oavsett säsong
Passar dig som utbildar dig inom: Miljövetenskap, biologi, miljökemi

2) SAMVERKAN OM VATTEN MED SKOLOR
Beskrivning: Gullspångsälvens vattenråd har som ett av sina huvudsyften att vara en samverkande aktör på lokal nivå. Vi skulle vilja hitta ett arbetssätt gentemot skolor som kan bidra till större förståelse för våra vatten och hur dessa måste värnas för att få bättre vattenkvalitet. I avrinningsområdet ingår 10 kommuner med tillhörande skolor från grundskola till gymnasieskola. Hur kan ett vattenråd lägga upp ett skolprojekt för att uppnå kunskap, intresse och vattenförvaltningens mål? Projektets syfte blir att ta fram förslag på ett fungerande skolsamverkanskoncept i vattenrådet utifrån de förutsättningar som finns. I projektet sker en utvärdering av olika samverkansformer och hur dessa kan tillämpas på bästa möjliga sätt. Projektupplägg och slutlig frågeställning i projektet utformas tillsammans mellan VVF, studenten och universitetet.

Fältarbete ingår: Nej
Bästa period för arbetet: Går bra att genomföra oavsett säsong
Passar dig som utbildar dig inom: Pedagogik, Lärare, Miljövetenskap 

3) SKOGSBRUKETS PÅVERKAN PÅ VATTENKVALITETEN
Beskrivning:
Skogsbrukets påverkan inom Gullspångsälvens avrinningsområde är otillräckligt undersökt. I det här projektet tas vattenprover i små vattendrag i ett referensområde där inte skogsbruk förekommer t.ex. inom ett naturreservat och i ett område som påverkas av aktivt skogsbruk (avverkning, markberedning, dikesrensning). Mätning sker av tex turbiditet (grumlighet), susp, pH-värde, alkalinitet, konduktivitet, metylkvicksilver, TOC, DOC, färg, NH4-N, NO3- N, Tot-N och Tot-P. I projektet ingår allt från att identifiera lämpliga områden och provpunkter till provtagning, analys och rapportskrivning. Projektupplägg och slutlig frågeställning i projektet utformas tillsammans mellan VVF, studenten och universitetet.

Fältarbete ingår: Ja
Bästa period för arbetet: Provtagning och analys behöver utföras vid flera tillfällen för att få tillförlitliga data. Helst under ett år men kan anpassas till den tidsram som är tillgänglig för arbetet.
Passar dig som utbildar dig inom: Miljövetenskap, biologi, kemi  

4) URLAKNING AV MARKFÖRORENINGAR
Beskrivning:
Inom Gullspångsälvens avrinningsområde finns ett antal områden med markföroreningar. I dagsläget är kunskaperna ofullständiga om dessa markföroreningar urlakas till vatten. I projektet tas prover i ett flertal stationer nedströms Industriområdena vid Björkborn, Kilsta och/eller Lesjöfors för att utreda hur och om markföroreningar rör på sig samt var de i sådant fall tar vägen. I projektet ingår allt från att identifiera lämpliga miljögifter att undersöka, identifiera lämpliga områden och provpunkter till provtagning, analys och rapportskrivning Projektupplägg och slutlig frågeställning i projektet utformas tillsammans mellan VVF, studenten och universitetet.

Fältarbete ingår: Ja
Bästa period för arbetet: Går bra att genomföra oavsett säsong
Passar dig som utbildar dig inom: Kemi, Miljövetenskap, biologi  

Kontaktperson: 

Ida Lewin
ida.lewin@karlskoga.se
Telefon: 0586-62157

Övrigt: Du behöver en handledare vid ditt universitet/högskola. Examensarbetet kan utföras på universitetet eller hos kontaktpersonen. Mer information: www.gvvf.se Här finns beskrivning av GVVF som organisation samt årsrapporter från miljöövervakningen och det kontrollprogram som provtagningen och analyserna baseras på. Ytterligare material finns hos kontaktpersonen.