Funktionärer för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd

ROLLER I STYRELSEN

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten.

Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte.

Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder.

Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder.

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på styrelsemöten.

Samordnare/Vattenrådgivare/sekreterare: Sammankallande till styrelse och årsmöten. Sköter rådet och förbundets administration. Verkställande av styrelsens och årsmötets beslut. Samordnare av förbundet och rådets verksamhet. Bedriver även verksamhetsutveckling, rådgivning till medlemmar, marknadsföring och omvärldsbevakning.

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar