Medlem

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd verkar för en uthållig förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Med utgångspunkt i Sveriges vattenförvaltning och EUs vattendirektiv, bedriver vattenvårdsförbundet (GVVF) miljöövervakning kopplat till verksamheter som påverkar yt- och grundvatten, medan vattenrådet (GVR) är ett samverkansorgan för vattenfrågor på lokal nivå.

Vad innebär ett medlemskap

Genom medlemskap i GVVF:

... bidrar ni till en bättre förståelse och bedömning av miljötillståndet i avrinningsområdet. Detta leder i förlängningen till att rätt åtgärder kan genomföras på rätt plats och vattnen kan nå en god kvalitet.

... får ni tillgång till resultaten från GVVFs kontrollprogram. Dessa genomförs på ett 70-tal provpunkter genom hela avrinningsområdet. Resultaten skickas ut till medlemmarna 4 ggr/år och sammanställs i en årsrapport.

... ges ni möjlighet att lägga till egna provpunkter i kontrollprogrammet, antingen som tilläggsbeställningar eller som en del av kontrollprogrammet vid nästa revidering. Att inkludera de egna provpunkterna i förbundets kontrollprogram ger hög kvalitet, jämförbara resultat genom hela avrinningsområdet och ett helhetsperspektiv. Vidare blir det ofta ekonomiskt fördelaktigt då flera aktörer går samma.

... bevakas era intressen i miljöövervakningsfrågor genom GVVFs vattenrådgivare.

... får ni support av GVVFs vattenrådgivare när det gäller tolkning av resultat från miljöövervakningen och andra vattenrelaterade frågor.

... är ni också medlemmar i GVR.

Genom medlemskap i GVR:

... bidrar ni till en bättre vattenmiljö och större kunskap om vattnen i avrinningsområdet. Främst genom GVRs arbete med t.ex. kunskapsspridning, samverkansaktiviteter och åtgärdsprojekt.

... är ni delaktiga i vattenförvaltningens arbete för bättre status på våra vatten. Bland annat är vattenråden en viktig remissinstans när det gäller förvaltning, åtgärdsprogram, statusklassningar och miljökvalitetsnormer för våra yt- och grundvatten. GVR arbetar även aktivt som remissinstans när det gäller tillståndsprocesser och liknande.

... ges ni möjlighet att få hjälp med lokala åtgärdsprojekt. GVRs verksamhet baseras på frivillighet och engagemang. Medlemmar som vill genomföra åtgärdsprojekt i syfte att förbättra vattnens status kan genom GVR få hjälp med t.ex. genomförande av samverkansaktiviteter, bidragsfinansiering och projektledning.

... får ni tillgång till support av GVRs vattenrådgivare när det gäller vattenförvaltningen och andra vattenrelaterade frågor.

Vilka kostnader skulle ett medlemskap innebära för er?

GVVF

Medlemskap i GVVF baseras på andelar utifrån flera olika kriterier. Bland annat om verksamheten har utsläpp till vatten samt hur stor påverkan på vattnet är. Dagens medlemmar har 0,5 till 10 andelar.

Andelar:
0,5 stödmedlem utan utsläpp till vatten
1  Medlem med utsläpp till vatten men utan provpunkter i kontrollprogrammet direkt relaterade till den egna verksamheten.
2< Medlem med utsläpp till vatten och med provpunkter i kontrollprogrammet direkt relaterade till den egna verksamheten.

Kostnad per andel beslutas årligen på årsmötet. 2019 kostade en andel 4900kr.

Alla medlemmar i GVVF är också medlemmar i GVR.

GVR

Det finns två varianter på medlemskap i GVR

1) Organisationer med ideellt syfte och utan ekonomiska intressen får gratis medlemskap.
2) Övriga medlemmar betalar i dagsläget 500kr. Hit hör även medlemmar i vattenvårdsförbundet.