Myndigheter och externa nätverk

Vattnen i Gullspångsälvens avrinningsområde rinner genom fyra län. Under fliken djur och natur och underrubriken vatten på respektive länsstyrelses hemsida, går det att läsa om bland annat vattenförvaltning, aktuella vattenvårds-projekt, vattenverksamheter och andra frågor kring vatten som hanteras av länsstyrelsen

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vatten- drag, grundvatten och kustvatten. Här kan man få veta vilken statusklassning vattenförekomster har, vad den klassningen baseras på, vilka riskklass- ningar och skyddade områden som finns och en hel del annat smått och gott för vattenfolk.

Samordnad recipientkontroll för Gullspångsälven
Här finns data från den samordnade recipient- kontrollen upplagd och sökbar. Hur ser totalfos- forvärdena ut i Lonnen? Vilka pH-värden har det varit i Lesjöns utlopp? Vad har vattentempera- turen varit i Gullspångsälven i november de senaste 30 åren? Allt det här och mycket mer kan du få veta här.

- Data från SRK          - Äldre data från SRK

Gullspångsälvens avrinningsområde ingår i Västerhavets vattendistrikt. Läs vidare här om vattenförvaltningen, fördjupa dig i rapporter eller varför inte börja prenumerera på nyhetsbrevet Vattenblänk. 

Havs- och vattenmyndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Den nya havs- och vatten- myndigheten har tagit över många av Fiskeriverkets och Naturvårds- verkets ansvarsområden när det gäller havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

Gullspångsälven mynnar i Vänern och här träffar vi på Vänerns vattenvårds- förbund.