" Vi vet bara det vi mäter, det vi mäter är det vi vet"  

Kontrollprogram

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i hela avrinningsområdet. Under 2022 genomfördes en revidering av programmet som verkställs under 2023. Revideringen fortlöper allteftersom forskningen och kunskapsluckorna fylls i. 


Allmänt


Inriktningen av undersökningarna inom Gullspångsälvens avrinningsområde skall vara att beskriva både det kemiska och biologiska tillståndet i vattenområdet. Tillståndet skall relateras till påverkan från punktkällor, markanvändning, enskilda avlopp, luftnedfall och klimatfaktorer. Transporter och tillförsel av kväve, fosfor, organiska ämnen och metaller skall åskådliggöras för delar av systemet. Trender skall relateras till förändringar av tillförsel från olika källor och klimatfaktorer.

Kontrollen utförs i två former, dels i ett fast basprogram och dels ett varierat program med riktade specialundersökningar.

Basprogrammet

Basprogrammet innehåller nyckelstationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för större och viktiga punktutsläpp, nyckelstationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. 

Programmet för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund omfattar följande moment:

- Vattenkemi (fysikalisk-kemisk)
- Vattenföring och transporter
- Klimat
- Växtplankton
- Bottenfauna
- Påväxt
- Elfiske
- Redovisning

m.m.

Specialundersökningar

De riktade specialundersökningarna utgörs av tidsbegränsade målinriktade undersökningar. Syftet är både att identifiera påverkan, samt kartlägga orsakssamband till miljöproblem som uppdagas inom basundersökningarna. Specialundersökningarna kan också användas för detaljerade fördjupade studier av ett geografiskt område eller påverkan från en viss bransch. Därmed kan man få bättre kunskap om vilka åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma relevanta förbättringar av vattenmiljön.

GVVF-Rapporter

Varje år sammanställs resultaten av utförda undersökningar i en förenklad årsrapport. Vart femte år görs en femårsrapport med en utförlig utvärdering och samlad bedömning av de fem senaste årens undersökningar. Den första femårsrapporten gjordes för perioden 1998-2002 och har sedan kommit med femårs intervall. Varje år presenterar SGS resultaten av årets provtagningar vid årsmötet. 

De senaste rapporterna och kontrollprogrammet kan du hitta här.
Vill du ha information om tidigare års rapporter kan du kontakta samordnaren.