Imälven


Inventering av bl.a flodpärlmusslor
Inventering av bl.a flodpärlmusslor

Imälven i Karlskoga är utpekad som nationellt värdefullt naturvatten och nationellt värdefullt fiskevatten på grund av sitt bestånd av flodpärlmussla.

Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen och har sitt utflöde i sjön Möckeln. En inventering visade att beståndet av flodpärlmussla uppgick till ca 33 000 individer men att reproduktionen misstänktes vara mycket svag. Man fann även flera vandringshinder för fisk och att det  i vissa områden rådde brist på lämpliga lek- och uppväxtområden för öring.

Imälven bedömdes ha ett mycket högt skyddsvärde på grund av:
 - En riklig förekomst av flodpärlmussla och öring, samt andra hotade arter
 - En artrik bottenfauna som inte visar påverkan av förorening eller försurning 
 - En stor andel av älvens sträckning är opåverkad och flera värdefulla forssträckor finns kvar.

Sammantaget innebar detta att fisk och akvatisk fauna isolerats i fragment av vattensystemet. Öring kunde inte migrera från sjön Möckeln upp i älven för att leka. Regleringen av sjöarna Älgsimmen och Rösimmen riskerade att stressa faunan i älven genom onaturligt hastiga flödesförändringar. De forsar som rensats hyste inte det naturliga livsutrymme som funnits eftersom sten, ved och andra skydd och gömslen rensats bort.

Justering av vattenflödet med grävskopa
Justering av vattenflödet med grävskopa

Flera projekt initierades därför av Länsstyrelsen med målsättning att genomföra prioriterade restaureringsåtgärder:
  - Sjöarna Rösimmen och Älgsimmens dammanläggningar byggdes om till helt självreglerande system vilket bekostades av Vikers AB (2010)
  - Ett antal forsar, som tidigare rensats för den tidens verksamhet, återställdes genom att sten från älvsidorna återplacerades i älven. Innan detta påbörjades så plockades flodpärlmusslor manuellt vilka tillfälligt placerades uppströms för att sedan återsättas. Projektet finansierades av länsstyrelsen och Karlskoga kommun. (2009)
  - Strax innan älvens utlopp i Möckeln fanns ett antal kraftiga fysiska hinder i form av betongfundament för att skapa en damm. Dessa härrör från väg- och brobygget 1968. För att möjliggöra en migration av fisk och annan vattenfauna från Möckeln och uppströms måste dessa hinder tas bort. Detta arbete bekostades av Vägverket. (2010)
  - Damm och kraftverk vid Utterbäck som har utgjort hinder för vattenlevande växter och djur revs ut 2014 och naturliga miljöer återskapades i och i anslutning till vattnet.
  - En mindre damm som uppförts privat i Imälven revs 2014 ut för att skapa fri passage.