Kilstabäcken


Nedan kan du hämta rapporten om kväve- och fosforreducerande åtgärder i Kilstabäcken.

Kilstabäcken rinner längs Karlskogas västra kant, från Fisksjön i Söder till Lonnen i norr. På vägen passeras både industriområden, bostadsområden, jordbruksmark och myr/skogsområden. Kilstabäcken är därför påverkad både av kraftiga flödesförändringar pga dagvatten samt förorenings- och näringsbelastning.

Under 2012 startades ett projekt upp i Karlskoga kommun för att initiera åtgärder i Kilstabäcken och förbättra situationen utifrån de problem som förekom. I projektet gjordes en fördjupad utredning för att identifiera lämpliga åtgärder. Genom fältbesök, möten med markägare i anslutning till bäcken och konsultation med sakexperter konstaterades det att den första åtgärd som behövde göras i Kilstabäcken var att jämna ut och reducera vattenflödena.

Ett område i anslutning till industriområdet Botorp pekades ut som lämpligt för att inrätta ett utjämningsmagasin/dagvattendamm. Under 2014 färdigställdes dammen som nu, kontinuerligt, bidrar till att jämna ut flödena i bäcken. Riskerna för översvämning har minskat och även belastningen av föroreningar och näringsämnen på sjön Lonnen har reducerats.