Kisjöbäcken

Kisjöbäcken ligger i Filipstads kommun. Avrinningsområdet är nästan 10 km2 stort och omfattar förutom Kisjöbäcken och Kisjön även Omsjöbäcken, Omsjön, Stenbäcken och en ytterligare tillrinnande bäck till Kisjön. Kisjöbäcken rinner ut i Djuprämmen som fortsätter genom Eriksdalsälven ut i Svartälven. Kisjöbäckens avrinningsområde är ett klassiskt exempel på hur ett avrinningsområde kan se ut högt upp i systemet, nära källorna.

Rämens FVOF har sedan början på 2000-talet genomfört åtgärder för att skapa en hållbar miljö för öring i Kisjöbäcken. Bland annat genom utplantering av öring, utplacering av lekgrus och plantering av klibbal. Klibbalen planterades ut för att skapa skuggning längs en sträckning av Kisjöbäcken där det finns ett hygge. Arbetet har genomförts på ideell basis. Under den torra sommaren 2018 torkade Kisjöbäcken och Omsjöbäcken ut, vilket påverkade öringpopulationen och de vattenlevande djuren och växterna negativt. 

Rämens FVOF i samarbete med Gullspångsälvens vattenråd vill med det här projektet utreda behovet av åtgärder som kan behövas för att få en hållbar vattentillförsel till Kisjöbäcken. Det kan handla om sådant som att inventera hur utdikat området är och om det finns möjlighet att återskapa våtmarker som kan hålla vatten bättre. Det kan också handla om åtgärder i bäcken där man ser över möjligheterna för öringen och andra vattenlevande organismer att "komma undan" när det blir lågvatten. T.ex att skapa djupare områden där det finns vatten kvar under torrperioder. För tillfället söker vi pengar för att kunna ta fram ett åtgärdsprogram för Kisjöbäcken med avrinningsområde.