Kvartorpsbäcken

Kvarntorpsbäcken ligger i Degerfors kommun. Den avvattnar Östersjön och Västersjön i östra kommundelen och mynnar i Möckeln. 

.

Projektet i Kvarntorpsbäcken ägs av Möckelns fiskvattenområdesförening och medfinansieras av Gullspångsälvens vattenråd och Degerfors kommun. Projektet startade efter att elfiske i bäcken strax uppströms Möckeln gett höga tätheter av öring hösten 2019. Så många som 55 öring +0 påträffades vilket tyder på att en sjövandrande stor öring gått upp i bäcken för att leka hösten 2018. Efter sommaren 2018 var vattennivåerna låga i de flesta vattendrag och ingen annanstans i länet påträffades så många öringsmolt i samma elfiskelokal under hösten 2019.

För att gynna örningar i Kvarntorpsbäcken och Möckeln söktes LOVA-bidrag från Hav och vattenmyndigheten för att göra biotopvårdande åtgärder i i bäckfåran 2020.

 Under 2020 gjordes åtgärder i nedre delen av Kvarntorpsbäcken, upp till Karlskogavägen. eftersom det finns intressanta strömsträckor även uppströms vägen har ytterligare LOVA-pengar sökts och beviljats för att återställa även dessa till ett mer naturligt tillstånd under 2021.

Under 2021 har strömsträckorna uppströms åtgärdats till sitt naturliga ursprung. De kraftigt rensade sträckorna har återställts och restaurerats med resultat att det nu ska vara lämpliga lek- och uppväxtområden för öring. Bilderna nedan är utklippta från slutrapporten från åtgärderna 2021. Ett lyckat resultat och samarbete för både markägare och för att nå EU:s miljömål.

 Foto och utförare: Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård