Övartjärnsbäcken

Övartjärnsbäcken är ett biflöde till Trösälven som mynnar i Timsälven, som i sin tur rinner ut i sjön Möckeln. Trösälven är klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten, och hyser bland annat flodpärlmussla.

Övartjärnsbäcken är ett mycket viktigt tillflöde till Trösälven när det gäller bland annat öringpopulationen och därmed flodpärlmusslan. Gullspångsälvens vattenråd i samarbete med Sveaskog vill ta fram underlagsmaterial och inventeringar för att sammanställa ett lokalt åtgärdsprogram för Övartjärnsbäcken. Fokus i detta är t.ex. vandringshinder, kantzoner, dikning samt lek och uppväxtområden för öring.

Ett åtgärdsprogram togs fram under 2019 och nu pågår planering och diskussioner för fortsatt arbete.