Silverhyttan Trösälven


Trösälven är ett vackert vattendrag som slingrar sig fram genom Lokadalen. Trösälven är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten och här gömmer sig bland annat flodpärlmusslor. Gullspångsälvens vattenråd arbetar fortfarande med Trösälven.
Ett avslutat projekt i vattendraget är det vid Silverhyttan.

Vid Hållsjön i Trösälven ligger Silverhyttan, en gård som sedan 1600-talet på olika sätt använt vattnet. Idag finns här ett mindre vattenkraftverk. Fram till 2013 utgjorde kraftverket och dammen till detta ett hinder för fauna och flora i Trösälven. Genom ägaren, Lars Roséns, gedigna intresse och övertygelse om att miljö och kraftproduktion går att kombinera, har åtgärder genomförts i Trösälven, som öppnat upp älven för vandring av bland annat öring. Hänsyn har också tagits till kräftbestånden, där flodkräftan uppströms dammen inte ska riskera att smittas av kräftpesten från signalkräftan nedströms dammen.