Trösälven

Trösälven är det vatten som vattenrådet arbetat längst tid med. Redan 2016 togs ett lokalt åtgärdsprogram fram för att få igång åtgärdsarbetet. Flera sträckor har ingått i arbetet. I November 2019 blev Trösälven söder om Hållsjön en del av naturreservatet Trösen. 

Foto: Lars Rosén
Foto: Lars Rosén

Trösälven är ett vattendrag som sträcker sig från Loka i norr varifrån den rinner ner genom Hållsjön och Gälleråsen för att mynna ut i Timsälven vid Björkborn i Karlskoga i söder.
Under 2016 tog Gullspångsälvens vattenråd fram ett lokalt åtgärdsprogram för Trösälven.
Åtgärdsprogrammets syfte är att visa vilka åtgärder som behövs i just Trösälven för att vattnet ska få god kvalitet och att det naturliga systemet med djur och växter i Trösälven ska må bra. Åtgärdsprogrammet är inte bindande, utan är framtaget som ett kunskapsunderlag för att kunna arbeta vidare med.


Under sommaren 2017 var åtgärdsprogrammet på remiss till berörda intresseorganisationer, myndigheter, verksamhetsutövare och fastighetsägare i anslutning till Trösälven. I det fortsatta arbetet med Trösälven kommer remissvaren beaktas.

Under 2017 genomförde vattenrådet sjöprovfiske efter kräftor för att undersöka förekomsten av flodkräfta i Södra Loken och S:a Trössjön samt elfisken i Långtjärnen, S:a Trössjön, Paddtjärn och vid mynningen i Långtjärn.

Under 2018 arbetade vattenrådet med samverkan och framtagande av underlag för åtgärder i området kring Hållsjöns utlopp och ca 0.5 km nedströms utloppet. Två rapporter sammanställdes som resultat av det arbetet. De rapporterna beskrev biotopvårdsåtgärder och fördjupade förslag för att undanröja ett vandringshinder vid vägtrumman. Under 2019 fortsatte samverkan och nu under 2020 görs de sista delarna som behövs för att kunna utföra de åtgärder som beskrivits i tidigare rapporter. En utökad arkeologisk undersökning behövdes eftersom det är ett fornlämningsområde och för att kunna åtgärda vägtrumman behövdes ytterligare undersökningar. 

Under 2021 har bidrag för att åtgärda vandringshindret vid vägtrumman beviljats och åtgärden är nu utförd. Vägsamfälligheten har varit huvudman i projektet men GVR har medfinansierat och hjälpt till med rådgivning. Samtidigt som detta projektet utförts ska också resterna av dammen vid utloppet från Hållsjön tagits bort samt biotopvård i hela sträckan. För den delen ansvarar Länsstyrelsen. Åtgärderna kommer nu att göra det möjligt för grov öring i Hållsjön att gå nedströms för lek i Trösälven söder om sjön. Bilderna nedan är hämtade från från slutrapporten från åtgärderna 2021 och problemområdet skildras i bildbeskrivningen om varför åtgärden var nödvändig. Se både före- och efterbilder efter det utförda arbetet! 


Foto och utförare: Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård