Yttranden och samråd

Här kan du läsa Gvvf's och Gvr's yttranden på remisser och samråd 

Vattenmyndigheternas samråd om vattenförvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN för 2021-2027
                                           2021


Tillståndsansökan Gullspångs avloppsreningsverk 2020


Kraftigt modiferade vatten - vattenkraft 2018


Handlingsplan grön infrastruktur V. Götaland 


Tillståndsansökan Nobel Biocare 2018                   


Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor 2018Karlskoga kommuns vattenplan och grönstrukturplan 2020


Handlingsplan grön infrastruktur Örebro 2018


Förnyat tillstånd Ovako Sweden AB 2018


Förslag till åtgärdsprogram och reviderade MKN för miljögifter 2018