Saxen med tillflöden

Sjön Saxen ligger på länsgränsen mellan Örebro och Värmlands län. Den södra delen av sjön tillhör Hällefors kommun och Örebro län medan den norra delen av sjön ligger i Filipstads kommun i Värmlands län.

Lekande id i Dammälven
Lekande id i Dammälven
Elfiske i Dammälven uppströms golfbanan i augusti 2020.
Elfiske i Dammälven uppströms golfbanan i augusti 2020.

Vattenrådet blev i december 2018 beviljade medel för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram i Saxen (Filipstads kommun). I Saxhytteälven som rinner till Saxen finns ett sparsamt bestånd av flodpärlmussla och i sjön finns sjövandrande öring. Flera av de vatten som rinner till Saxen är oinventerade.
I projektet kommer inventering av musslor och elfisken genomföras och ett åtgärdsprogram tas fram för att säkra flodpärlmussle- samt öringpopulationerna i sjön och dess tillflöden.Under sommaren och hösten 2019 utfördes elfisken i tillrinnande vattendrag till Saxen. En ny lokal med flodpärlmussla påträffades då i Mörttjärnsbäcken.
Eftersom det också finns noteringar om att det ska finnas Asp i Saxen så togs vattenprover som skickades på eDNA-analys för att försöka påvisa förekomst. Detta gav dock ingen träff på Asp. 
Ett lokalt åtgärdsprogram har tagits fram och färdigställts under hösten 2020 och hittas här.

Mörttjärnsbäcken 

Det redan framtagna Lokala åtgärdsprogrammet resulterade i operativa åtgärder i Mörttjärnsbäcken 2022. LOVA-bidrag beviljades av Länsstyrelsen Värmland och i regi av Vattenrådet genomfördes därför ett LOVA-projekt. 

Arbetet genomfördes vecka 34 2022 och förutom fyra  personer med lång erfarenhet deltog även elever från gymnasieskolan i Hällefors. Solen strålade under veckan när kunskap- och erfarenhetsbyten möjliggjordes i skogslandskapet. 

Restaureringsarbetet gjordes till största delen för hand utom drygt 100 meter i den nedre delen av bäcken där en mindre grävmaskin användes. Arbetet bestod i att återföra bortrensade stenar och block samt att tillföra död ved. Resultatet av arbetet redovisas med bilder i slutet av rapporten. I projektet genomfördes även elfiske på två lokaler. En lokal i den övre delen och en lokal i den nedre delen. Resultatet visade på mycket höga tätheter av öring i den övre delen av bäcken medan det var mycket låga tätheter i de nedre delarna. Tätheterna var så höga i den övre delen att det förmodligen är fråga om en sjövandrande öring som växer sig stor i sjön och använder bäcken som lek- och uppväxtområde de första åren. Eftersom det har konstaterats att det finns flodpärlmussla i bäcken så inventerades alla delar där åtgärder genomfördes. En levande mussla hittades vid inventeringen på sträcka tre. Arbetet gick i stort sett enligt plan och förhoppningsvis har vi skapat större möjlighet för överlevnaden hos öring och därmed i förlängningen möjligheter för ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla.

En kortare del på fornlämningsområdet i den övre delen av bäcken åtgärdades dock ej varför även denna del i framtiden bör åtgärdas för att hela bäcken åter ska leva. Elfiskena och arbetena skapade dock fler frågor varför ytterligare undersökningar rekommenderas. Nedan följer förslag på några åtgärder och undersökningar som borde genomföras. 

• Byte av heltrumman i den nedre delen av bäcken till en halvtrumma eller bro.

• Utläggning av sten och block även på fornlämningsområdet i den övre delen av bäcken. 

• Utläggning av mer död ved på sträcka tre. 

• Fler elfiskeundersökningar på sträcka två och tre samt även nedström vägtrumman på sträcka ett. 

• En heltäckande musselinventering av hela bäcken. Fler flodpärlmusslor kan finnas fläckvis vilka kan utgöra grunden för ett framtida livskraftigt musselbestånd