Stadgar

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd är två olika organisationer med två olika stadgar. Medlemmar i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund blir automatiskt medlemmar i vattenrådet. Vattenvårdsförbundet medlemmar samordnas utifrån miljöövervakning av nuläget och vattenrådet arbetar framåtsyftande med vattenkvalitétshöjande åtgärder. Tillsammans möjliggör de båda organisationerna ett helhetsperspektiv för avrinningsområdet gällande vattenfrågor och vattenarbete.

Nedan finns stadgarna för både vattenvårdsförbundet och vattenrådet. 


Stadgar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

§ 1. Syfte 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds syfte är att verka för en hållbar förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv. 

§ 2. Ändamål 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund ska:
- bedriva samordnad recipientkontroll i avrinningsområdet
- delta i Gullspångsälvens vattenråds verksamhet
- lämna medlemmarna upplysningar och råd i ärenden, som berör förbundets verksamhetsområde

Medlemmarna ska bidra med:
- kunskap om lokala förhållanden
- kunskap om egen verksamhet
- tidigare erfarenheter av miljövård och övervakning
- utförande av beslutade åtgärdsprogram

§ 3. Firma
3.1 Föreningens firma är Gullspångsälvens vattenvårdsförbund. Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun.
3.2 Minst två firmatecknare utses bland styrelsens ledamöter. Av styrelsen utsedd person kan också vara firmatecknare. Dessa tecknar firman var för sig på belopp upp till 10 000 kronor. På belopp över 10 000 kronor krävs två i förening.
3.3 Beslut om vilka som ska vara firmatecknare tas av styrelsen, normalt utses firmatecknare på det styrelsemöte som kommer direkt efter årsmötet.

 § 4. Medlemskap
4.1 Företag, kommuner och organisationer som har intresse av eller anspråk på vattenresursen inom avrinningsområdet kan antas som medlemmar. 
4.2 Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen. 
4.3 Varje medlem är skyldig att:
- till förbundet erlägga de avgifter som höstmötet beslutar om
- svara för sin del i förbundets verksamheter i vattenförvaltningen
- i övrigt följa förbundets stadgar
4.4 Medlem i vattenvårdsförbundet är också medlem i vattenrådet.
4.5 Medlem som önskar utträda ur vattenvårdsförbundet skall göra en skriftlig anmälan hos styrelsen. Utträdet äger rum vid det årsskifte som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan har inkommit. 
4.6 Medlem som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot vattenvårdsförbundet, kan av styrelsen uteslutas. Medlemskapet upphör vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer. 
4.7 Medlem som utträtt eller uteslutits ur vattenvårdsförbundet äger ej rätt till vattenrådets tillgångar och inbetalda årliga avgifter återbetalas inte.
4.8 Medlemsavgift och verksamhetsavgift bestäms av höstmötet. 
4.9 Varje medlem har rätt att nominera till samtliga val. 

§ 5. Medlemsmöten
5.1 Två ordinarie medlemsmöten ska hållas varje år. Ett medlemsmöte, kallat årsmöte, skall hållas innan juni månads utgång. Ett ytterligare medlemsmöte, kallat höstmöte skall hållas innan november månads utgång.
5.2 Årsmöte och höstmöte hålls gemensamt för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd. Medlem endast i vattenrådet har ej rösträtt i frågor som rör recipientkontrollen och vattenvårdsförbundets ekonomiska frågor.
5.3 Extra medlemsmöte skall hållas om det begärs av minst en revisor eller minst hälften av medlemmarna eller om styrelsen så beslutar. 
5.4 Ett medlemsmöte som påkallats av revisorerna eller medlemmarna skall hållas inom åtta veckor efter att det begärts.
5.5 Kallelse till medlemsmöte skall ske senast två veckor före medlemsmöte.
5.6 Handlingarna ska vara tillgängliga minst en vecka innan medlemsmötet.
5.7 Ärende, som medlem önskar ta upp till behandling på medlemsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före medlemsmötet.

5.8 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
2. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Två justerare
- Två rösträknare
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4. Fråga om godkännande av dagordning
5. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
6. Redogörelse för resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av förbundets överskott eller underskott enligt balansräkning
11. Val av styrelse
- Fastställande av styrelsens storlek
- Val av ledamöter
- Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av revisorer och revisorsersättare
13. Val av valberedning
14. Rapport om eventuella medlemsförändringar
15. Övriga ärenden

Vid höstmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
2. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Två justerare
- Två rösträknare
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4. Fråga om godkännande av dagordning
5. Fastställande av budget och arbetsplan för nästföljande verksamhetsår
6. Fastställande av medlemsavgift och andelstal för nästföljande verksamhetsår
7. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

5.9 Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Varje medlemsorganisation har en röst och företräds på medlemsmöten av ett ombud som har yttranderätt och rösträtt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker.
5.10 Varje medlemsorganisation utser ett ombud och upp till fem rangordnade ersättare och anmäler detta till styrelsen. Ändring av ombud eller ersättare ska anmälas senast sju dagar före varje medlemsmöte.
5.11 Ett enskilt ombud kan endast representera en röstberättigad medlem på medlemsmötet. 
5.12 Övriga deltagare från medlemsorganisationerna samt representanter för medlemmar i referensnätverket och tillsynsmyndigheterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt på medlemsmötet.  

§ 6. Styrelsen
6.1 Styrelsen är den samma för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd
6.2 Styrelsen ska leda vattenvårdsförbundets arbete 
6.3 Styrelsen ska senast första mars lämna över verksamhetsberättelsen till revisorerna.
6.4 Styrelsen bereder val till valberedning.
6.5 Styrelsen utser inom eller utom sig en kassaförvaltare
6.6 Val av styrelse sker på det årsmöte som närmast följer allmänna val till kommunfullmäktige.
6.7 Styrelsens mandatperiod är fyra år
6.8 Eventuella fyllnadsval till styrelsen hanteras av medlemsmötet.
6.9 Styrelsen består av minst fem och max nio ledamöter samt lika många personliga ersättare. Antalet ledamöter ska vara udda. Ordförande och vice ordförande väljs bland styrelsens ledamöter.
6.10 Till styrelsen kan representanter från Länsstyrelserna i avrinningsområdet adjungeras.
6.11 Styrelsen kan vid behov utse en särskild arbetsgrupp eller anlita särskild sakkunnig för beredning av ärenden.
6.12 Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
6.13 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av tjänstgörande ledamöter är närvarande.
6.14 Varje styrelseledamot ska, förutom sin personliga ersättare, rangordna samtliga ersättare i en inkallelseordning.
6.15 Om ordinarie ledamot är frånvarande tjänstgör den personliga ersättaren. Om den personliga ersättaren är frånvarande tjänstgör annan ersättare enligt inkallelseordning.
6.16 Ersättare har närvarorätt och yttranderätt på styrelsens sammanträden.   

§7. Valberedning
7.1 Ordinarie årsmöte utser årligen en valberedning bestående av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen ska i möjligaste mån representera de intressekategorier som ingår i vattenvårdsförbundet.
7.2 Valberedningen bereder val av styrelse, revisorer, kassaförvaltare och eventuella övriga val.
7.3 Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen senast två veckor före medlemsmötet.
7.4 Varje medlem har nomineringsrätt. Nominering sker skriftligen till valberedningens sammankallande. Inget tidsbegränsat nomineringsstopp föreligger.

§ 8 Kassaförvaltare
8.1 Kassaförvaltaren utses av styrelsen
8.2 Kassaförvaltaren ska lämna en ekonomisk rapport innehållande balans- och resultaträkning till varje styrelsemöte. 
8.3 Kassaförvaltaren ska lämna årsbokslut till revisorerna senast 1 mars. 

§ 9. Ekonomi
9.1 Vattenvårdsförbundets räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.
9.2 Kostnaderna för vattenvårdsförbundet skall täckas genom avgifter från medlemmarna. Medlemsavgift och verksamhetsavgift, grundad på andelstal, erläggs av medlem utifrån beslut på höstmötet.
9.3 Medlemsavgift erläggs senast 31 mars det år avgiften avser. Verksamhetsavgiften är uppdelad på två inbetalningar. Hälften av avgiften betalas senast den 31 mars, hälften senast den 30 september det år avgiften avser.  

§ 10. Revisorer
10.1 Vattenrådets räkenskaper och förvaltning skall granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
10.2 Två revisorer och minst en ersättare utses vid ordinarie årsmöte.

§ 11. Referensnätverk
11.1 Vattenrådets referensnätverk består av de av rådets medlemmar inbjudna; tjänstepersoner från vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner samt forskare och andra sakkunniga.

§ 12. Stadgeändring
12.1 Ändring av dessa stadgar ska godkännas med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara årsmötet.

§ 13. Upplösning
13.1 Beslut om vattenrådets upplösning skall fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Tiden mellan medlemsmötena skall vara minst tre månader.
13.2 Vid upplösning skall vattenrådets tillgångar eller skulder fördelas proportionerligt enligt den fastställda årliga medlemsavgiften.   

Stadgar för Gullspångsälvens vattenråd

§ 1. Syfte
Gullspångsälvens vattenråds syfte är att verka för en hållbar förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv. 

§ 2. Ändamål 
Gullspångsälvens vattenråd ska:
- Bidra med lokal kunskap och ett helhetsperspektiv rörande avrinningsområdet till de berörda myndigheter, samverkansparter och andra intressenter som har del i vattenförvaltningen.
- Samarbeta med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid utformandet av
       - Beskrivning av avrinningsområdet
       - Miljömål och miljökvalitetsnormer
       - Åtgärdsprogram
       - Miljöövervakning
       - Förvaltningsplan för avrinningsområdet
- Bistå medlemmarna med upplysningar och råd i ärenden, som berör vattenrådets verksamhetsområde.

Medlemmarna ska bidra till verksamheten med:
- Kunskap om lokala förhållanden
- Kunskap om egen verksamhet
- Tidigare erfarenheter av miljövård och övervakning
- Utförande av beslutade åtgärdsprogram

§ 3. Firma
3.1 Föreningens firma är Gullspångsälvens vattenråd. Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun.
3.2 Minst två firmatecknare utses bland styrelsens ledamöter. Av styrelsen utsedd person kan också vara firmatecknare. Dessa tecknar firman var för sig på belopp upp till 10 000 kronor. På belopp över 10 000 kronor krävs två i förening.

3.3 Beslut om vilka som ska vara firmatecknare tas av styrelsen, normalt utses firmatecknare på det styrelsemöte som kommer direkt efter årsmötet.

§ 4. Medlemskap
4.1 Företag, kommuner, organisationer och personer som har intresse av eller anspråk på vattenresursen inom avrinningsområdet kan ansöka om medlemskap.
4.2 Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen.
4.3 Varje medlem är skyldig att till vattenrådet erlägga den medlemsavgift som beslutas av höstmötet och i övrigt följa vattenrådets stadgar.
4.4 Medlem som önskar utträda ur vattenrådet, skall göra en skriftlig anmälan hos styrelsen. Utträdet äger rum vid det årsskifte som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan har inkommit. 
4.4 Medlem som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot vattenrådet, kan av styrelsen uteslutas. Medlemskapet upphör vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer. 
4.5 Medlem som utträtt eller uteslutits ur vattenrådet äger ej rätt till vattenrådets tillgångar och inbetalda årliga avgifter återbetalas inte.
4.6 Medlemsavgiften och eventuell verksamhetsavgift bestäms av höstmötet. 
4.7 Varje medlem har rätt att nominera till samtliga val.

§ 5. Medlemsmöten
5.1 Två ordinarie medlemsmöten ska hållas varje år. Ett medlemsmöte, kallat årsmöte, skall hållas innan juni månads utgång. Ett ytterligare medlemsmöte, kallat höstmöte skall hållas innan november månads utgång.
5.2 Årsmöte och höstmöte hålls gemensamt för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd. Medlem endast i vattenrådet har ej rösträtt i frågor som rör recipientkontrollen och vattenvårdsförbundets ekonomiska frågor.
5.3 Extra medlemsmöte skall hållas om det begärs av minst en revisor eller minst hälften av medlemmarna eller om styrelsen så beslutar.
5.4 Ett medlemsmöte som påkallats av revisorerna eller medlemmarna skall hållas inom åtta veckor efter att det begärts.
5.5 Kallelse till medlemsmöte skall ske senast två veckor före medlemsmöte.
5.6 Handlingarna ska vara tillgängliga minst en vecka innan medlemsmötet.
5.7 Ärende, som medlem önskar ta upp till behandling på medlemsmöte, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före medlemsmötet.
5.8 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
2. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Två justerare
- Två rösträknare
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4. Fråga om godkännande av dagordning
5. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret
6. Redogörelse för resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av förbundets och rådets överskott eller underskott
enligt balansräkning
11. Val av styrelse
- Fastställande av styrelsens storlek
- Val av ledamöter
- Val av ordförande och vice ordförande
12. Val av revisorer och revisorsersättare
13. Val av valberedning
14. Rapport om eventuella medlemsförändringar
15. Övriga ärenden

Vid höstmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
2. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Två justerare
- Två rösträknare
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4. Fråga om godkännande av dagordning
5. Fastställande av budget och arbetsplan för nästföljande verksamhetsår
6. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
7. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

5.9 Beslut på medlemsmöten fattas med enkel majoritet. Varje medlemsorganisation har en röst och företräds på medlemsmöten av ett ombud som har yttranderätt och rösträtt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker.
5.10 Varje medlemsorganisation utser ett ombud och upp till fem rangordnade ersättare och anmäler detta till styrelsen. Ändring av ombud eller ersättare ska anmälas senast sju dagar före varje medlemsmöte.
5.11 Ett enskilt ombud kan endast representera en röstberättigad medlem på medlemsmötet. 
5.12 Övriga deltagare från medlemsorganisationerna samt representanter för medlemmar i referensnätverket och tillsynsmyndigheterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt på medlemsmötet.

§ 6. Styrelsen
6.1 Styrelsen är den samma för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd.
6.2 Styrelsen ska leda vattenrådets arbete.
6.3 Styrelsen ska senast 1 mars lämna över verksamhetsberättelsen till revisorerna. 
6.4 Styrelsen bereder val till valberedning.
6.5 Styrelsen utser inom eller utom sig en kassaförvaltare.
6.6 Val av styrelse sker på det årsmöte som närmast följer allmänna val till kommunfullmäktige. 
6.7 Styrelsens mandatperiod är fyra år.
6.8 Eventuella fyllnadsval till styrelsen hanteras av medlemsmötet. 
6.9 Styrelsen består av minst fem och max nio ledamöter samt lika många personliga ersättare. Antalet ledamöter ska vara udda. Ordförande och vice ordförande väljs bland styrelsens ledamöter. 
6.10 Till styrelsen kan representanter från Länsstyrelserna i avrinningsområdet adjungeras. 
6.11 Styrelsen kan vid behov utse en särskild arbetsgrupp eller anlita särskild sakkunnig för beredning av ärenden. 
6.12 Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
6.13 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av tjänstgörande ledamöter är närvarande. 
6.14 Varje styrelseledamot ska, förutom sin personliga ersättare, rangordna samtliga ersättare i en inkallelseordning. 
6.15 Om ordinarie ledamot är frånvarande tjänstgör den personliga ersättaren. Om den personliga ersättaren är frånvarande tjänstgör annan ersättare enligt inkallelseordning. 
6.16 Ersättare har närvarorätt och yttranderätt på styrelsens sammanträden.

§ 7. Valberedning
7.1 Ordinarie årsmöte utser årligen en valberedning bestående av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen ska i möjligaste mån representera de intressekategorier som ingår i vattenrådet.
7.2 Valberedningen bereder val av styrelse, revisorer, kassaförvaltare och eventuella övriga val.
7.3 Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen senast två veckor före medlemsmötet.
7.4 Varje medlem har nomineringsrätt. Nominering sker skriftligen till valberedningens sammankallande. Inget tidsbegränsat nomineringsstopp föreligger.
7.5 Valberedningens mandattid är fyra år.

§ 8 Kassaförvaltare
8.1 Kassaförvaltaren utses av styrelsen.
8.2 Kassaförvaltaren ska lämna en ekonomisk rapport innehållande balans- och resultaträkning till varje styrelsemöte.
8.3 Kassaförvaltaren ska lämna årsbokslut till revisorerna senast 1 mars.

§ 9. Ekonomi
9.1 Vattenrådets räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.
9.2 Kostnaderna för vattenrådet skall täckas genom avgifter från medlemmarna. Medlemsavgift och verksamhetsavgift erläggs av medlem utifrån beslut på höstmötet.
9.3 Medlemsavgift erläggs senast 31 mars det år avgiften avser.

§ 10. Revisorer
10.1 Vattenrådets räkenskaper och förvaltning skall granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
10.2 Två revisorer och minst en ersättare utses vid ordinarie årsmöte.

§ 11. Referensnätverk
11.1 Vattenrådets referensnätverk består av de av rådets medlemmar inbjudna; tjänstepersoner från vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner samt forskare och andra sakkunniga.

§ 12. Stadgeändring
12.1 Ändring av dessa stadgar ska godkännas med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara årsmötet.

§ 13. Upplösning
13.1 Beslut om vattenrådets upplösning skall fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Tiden mellan medlemsmötena skall vara minst tre månader.
13.2 Vid upplösning skall vattenrådets tillgångar eller skulder fördelas proportionerligt enligt den fastställda årliga medlemsavgiften.